Algemene contactgegevens

     Rijpkema Advies Groep

     It Foardek 25

     8447 EJ Heerenveen

Telefoon

     +31 (0) 6 513 110 19

Internet

     www.ragroep.nl

     www.metenergienaarsucces.nl

Inschrijvingsgegevens

     KvK     0116 1398

     BTW    NL 106604995.B01

     IBAN    NL86 INGB 000.619.4250

De hier vermelde Algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing voor:
- Rijpkema Adviesgroep
- RA Groep Uitgeverij

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor (organisatie-) advisering, interim- en projectmanagement, alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen Rijpkema Adviesgroep en Rijpkema Advies Groep Uitgeverij (verder samengevat onder Rijpkema Advies Groep) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.2. Offertes
Offertes van Rijpkema Advies Groep zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Rijpkema Advies Groep zal de door hem te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van Rijpkema Advies Groep zijn één maand geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Rijpkema Advies Groep zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De door Rijpkema Advies Groep te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als ‘inspanningsverplichting’, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerk(st)ers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Rijpkema Advies Groep nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerk(st)ers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Rijpkema Advies Groep geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel
Rijpkema Advies Groep kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Rijpkema Advies Groep plaatsvinden.

6. Tarieven en kosten van de opdracht
De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven. Reis- en verblijfskosten worden separaat in rekening gebracht. Voorzover reis- en verblijfskosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan Rijpkema Advies Groep verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Rijpkema Advies Groep noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere dan hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 6 genoemd, en voorzover deze niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden wekelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan Rijpkema Advies Groep met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden of wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Rijpkema Advies Groep dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Rijpkema Advies Groep de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Rijpkema Advies Groep, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Rijpkema Advies Groep verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Rijpkema Advies Groep kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor de uitvoering van de opdracht zal zijn. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na verzending van de laatste (eind)factuur dient de opdrachtgever Rijpkema Advies Groep daarover te berichten. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is Rijpkema Advies Groep bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement gaat, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Rijpkema Advies Groep. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Rijpkema Advies Groep. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid
Rijpkema Advies Groep is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Rijpkema Advies Groep zal in het kader van de opdracht alle mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor reconstructiekosten van informatie en/of documenten die voor de behandeling van een opdracht aan Rijpkema Advies Groep zijn toevertrouwd zijn gemaximeerd op EUR 125.000,-.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Rijpkema Advies Groep aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Rijpkema Advies Groep, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Rijpkema Advies Groep ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit een overeenkomst, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Rijpkema Advies Groep voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Rijpkema Advies Groep is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter en het arrondissement van het kantooradres van Rijpkema Advies Groep.

Algemene handelsvoorwaarden